2014 Rankingowa Nazwa Uczelni 2014 2013 2012 2011 2010 wsk. rankingowy 2014
1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu 1 1 1 1 100,00
2 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 3 7 15 14 77,16
3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 5 - 13 13 77,14
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 4 3 3 3 73,68
5 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 2 2 5 4 66,16
6 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie 9 6 12 8 65,59
7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach 8 4 6 - 63,28
8 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 12 14 14 12 62,95
9 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 11 8 4 5 62,90
10 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 15 - - 22 62,60
11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 7 5 2 2 61,07
12 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu 16 10 16 18 60,80
13 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 10 12 20 21 60,37
14 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 14 9 7 6 60,17
15 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 13 15 10 15 58,88
16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Sz. Szymonowica w Zamościu - 19 23 - 57,47
17 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 21 17 18 11 56,43
18 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze 20 18 9 10 56,10
19 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile 17 13 17 9 55,79
20 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 23 22 - 24 55,32
20+ Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 27 24 - 20 -
20+ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rot. W. Pileckiego w Oświęcimiu 26 21 24 - -
20+ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 24 23 - 16 -
20+ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 22 20 19 17 -
20+ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 18 11 11 - -
20+ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu - - - - -
20+ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach 28 26 22 - -
20+ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 29 25 25 23 -
20+ Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 25 - 21 19 -
Reklama

Szczegółowe rankingi i dokładna punktacja jest dostępna na stronie ranking.perspektywy.pl.

Kapituła Rankingu Szkół Wyższych

prof. dr hab. Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Kapituły Rankingu

prof. dr hab. Marek Safjan – sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego RP, honorowy przewodniczący Kapituły

Reklama

prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – b. dyrektor NCBiR, b. rektor-komendant WAT

prof. dr hab. Marek Rocki – senator RP, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, b. rektor SGH

Reklama

prof. dr hab. Franciszek Ziejka – przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, b. rektor UJ

prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko – b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie

dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP

Włodzimierz Kiciński – b. prezes Nordea Bank Polska, b. I wiceprezes KGHM S.A.

Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, b. prezes PAP

Metodologia Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2014

Prestiż 20%

Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. Kryterium uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich latach. Badanie przeprowadzone w 2014 roku metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Łącznie na przełomie trzech lat badaniem objętych zostało 3300 przedsiębiorstw. Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. (10%)

Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. Badanie przeprowadzon drogą internetową metodą CAWI. Badanie zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (10%)

Siła naukowa 33%

Prowadzone kierunki studiów – liczone jako stosunek liczby prowadzonych kierunków studiów II stopnia do liczby prowadzonych kierunków studiów I stopnia, oraz suma prowadzonych kierunków I i II stopnia. (12%)

Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Dane do obliczeń obejmowały stan za dwa ostatnie lata. (10%)

Rozwój kadry własnej – liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2012 i 2013 (dr z wagą 1,0, dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (6%)

Oferta kształcenia podyplomowego – liczba słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy. (5%)

Warunki kształcenia 33%

Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). (9%)

Powierzchnia na studenta – stosunek całkowitej powierzchni dydaktycznej uczelni do ogólnej liczby studentów. (6%)

Własna baza dydaktyczna – udział własnej powierzchni dydaktycznej w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię. (6%)

Zbiory elektroniczne – kryterium mierzone z uwzględnieniem stanu posiadania zbiorów elektronicznych, nabytków, oraz wydatków na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta. (3%)

Zbiory drukowane – kryterium mierzone z uwzględnieniem stanu posiadania zbiorów drukowanych, nabytków oraz wydatków na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta. (3%)

Warunki korzystania z biblioteki – kryterium mierzone z uwzględnieniem stosunków liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, oraz stopniem informatyzacji biblioteki. (3%)

Możliwość rozwijania zainteresowań naukowych –liczba studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów. (3%)

Innowacyjność 4%

Pozyskane środki z UE – wartość projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej: POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (4%)

Umiędzynarodowienie 10%

Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. (3%)

Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (2%)

Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi min 10 studentów cudzoziemców. (2%)

Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2012/13, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)

Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2012/13, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)

Umowy międzynarodowe – liczba podpisanych umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi. (1%)